Kết quả nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2018

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 705 /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v Kết quả nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển
đối với khóa tuyển sinh năm 2018
-----------------
 
Căn cứ nội dung Thông báo số 445/TB-ĐHGTVT ngày 08/7/2019 về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2018; Căn cứ kết quả nộp bổ sung hồ sơ từ các lớp khoá 2018,
 
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể người học khoá 2018 (ngoài trừ chương trình liên thông chính quy) kết quả nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển như sau:
 
1. Danh sách người học đang theo học hệ Đại học chính quy khóa 2018 (ngoại trừ chương trình liên thông chính quy) đã nộp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tải và xem tại đây.
 
2. Người học kiểm tra lại kết quả ghi nhận về việc nộp bổ sung hồ sơ theo danh sách tại mục 1.
 
Nếu có sai sót, người học liên hệ với Phòng Công tác sinh viên (phòng A.007, khu A, cơ sở chính) qua số điện thoại 028.3512.5081 để phản ánh và được hỗ trợ kiểm tra lại hồ sơ.
 
Thời gian phản hồi chậm nhất đến 16g30 ngày 31/10/2019.
 
3. Xử lý vi phạm:
 
Sau thời gian tại mục 2, người học không nộp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông theo yêu cầu của Nhà trường sẽ bị xử lý như sau:
 
- Tạm khóa truy cập tài khoản thông tin nội bộ cá nhân của người học;
 
- Xử lý kỷ luật theo quy chế công tác sinh viên (xem xét ra quyết định xóa tên vì lỳ do chưa tốt nghiệp THPT).
 
Nhà trường để nghị các Khoa/ Viện quản lý người học, cán bộ lớp triển khai thông báo này đến cụ thể từng người học trong đơn vị. Đồng thời Nhà trường yêu cầu toàn thể người học thuộc đối tượng trong thông báo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Khoa/ Viện quản lý (để t/h);
- Lớp SV, người học (để t/h);
- Lưu: VT, CT-SV.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Minh Đức
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 33
Hôm nay: 292
Hôm qua: 9181
Tổng cộng: 25363050