Xử lý người học không nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2018

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 878  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v Xử lý người học không nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển
khóa tuyển sinh năm 2018
---------------------
 
Căn cứ nội dung Thông báo số 445/TB-ĐHGTVT ngày 08/7/2019 về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2018;
 
Căn cứ kết quả nộp bổ sung hồ sơ từ các lớp khoá 2018 và việc phản hồi của người học theo nội dung Thông báo số 705/TB-ĐHGTVT ngày 21/10/2019 về việc kết quả nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khoá tuyển sinh năm 2018,
 
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể người học khoá 2018 (ngoài trừ chương trình liên thông chính quy) về việc xử lý người học không chấp hành yêu cầu của Nhà trường như sau:
 
 
2. Người học chưa nộp bổ sung hồ sơ sinh viên theo yêu cầu sẽ bị tạm khóa truy cập tài khoản thông tin nội bộ cá nhân của người học cho đến khi người học thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của Nhà trường.
 
3. Trong trường hợp danh sách tại mục 1 có sai sót, người học liên hệ với Phòng Công tác sinh viên (phòng A.007, khu A, cơ sở chính) qua số điện thoại 028.3512.5081 để phản ánh và được hỗ trợ kiểm tra lại hồ sơ.
 
Nhà trường để nghị các Khoa/ Viện quản lý người học, cán bộ lớp triển khai thông báo này đến cụ thể từng người học trong đơn vị. Đồng thời Nhà trường yêu cầu toàn thể người học thuộc đối tượng trong thông báo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa/ Viện quản lý (để t/h);
- Lớp SV, người học (để t/h);
- Lưu: VT, CT-SV.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 248
Hôm nay: 11507
Hôm qua: 14763
Tổng cộng: 27238973