Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2018-2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 670  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v: Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2018-2019
-------------------
 
Căn cứ thông báo số 1073/TB-ĐHGTVT ngày 22/11/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ năm học 2016 - 2017;
 
Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định phối hợp thông tin giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình đào tạo người học hệ chính quy,
 
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học chương trình đại học, cao đẳng chính quy (bao gồm cả những sinh viên đang chờ xét tốt nghiệp) thực hiện một số nội dung như sau:
 
1. Người học cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân và gia đình trong tài khoản nội bộ sinh viên (trang cá nhân sinh viên) tại website Cổng thông tin sinh viên (http://sv.ut.edu.vn).
 
Nếu có sai sót trong phần thông tin về “Nơi sinh”, người học ghi lại thông tin đúng vào mục “Đề xuất khác” để được Nhà trường cập nhật lại.
 
2. Người học kê khai đầy đủ, đúng các thông tin cá nhân, người thân và một số thông tin để quản lý theo yêu cầu của Nhà trường vào biểu mẫu tại đường dẫn sau đây:
 
 
3. Thời gian thực hiện:
 
Từ ngày ban hành thông báo đến chậm nhất 16g30 ngày 31/10/2018.
 
4. Trong quá trình kê khai thông tin, người học phải thực hiện đúng theo hướng dẫn và các ghi chú kèm theo tại các mục của biểu mẫu.
 
Nếu người học kê khai thông tin sai thì phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với các giấy tờ, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp được in theo dữ liệu hệ thống đã khai báo sau thời điểm khai báo thông tin này.
 
Sau quá trình cung cấp thông tin, người học cần lưu ý thông báo từ Nhà trường để phản hồi nếu có sai sót hoặc nhầm lẫn trong quá trình ghi nhận và kiểm tra lại thông tin sẽ được cập nhật vào trang thông tin cá nhân sinh viên.
 
5. Người học thuộc đối tượng yêu cầu nhưng không thực hiện cung cấp thông tin sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo Quy chế Công tác sinh viên.
 
6. Nhà trường đề nghị các đơn vị quản lý sinh viên phối hợp, hỗ trợ Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong công tác thông tin đến người học, phổ biến nội dung thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên để đôn đốc người học thực hiện.
 
7. Kết thúc thời gian theo yêu cầu, chậm nhất 02 tuần, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên có trách nhiệm báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện và danh sách đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm yêu cầu của Nhà trường.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị quản lý SV;
- Lưu: CT-SV, VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS. Đồng Văn Hướng
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 336
Hôm nay: 2984
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21700244