Dự thảo kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc Công bố dự thảo kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy
Học kỳ 2 năm học 2017-2018
----------------- 
Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường và Thông báo số 669/TB-ĐHGTVT ngày 17/9/2018 về việc Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;
 
Căn cứ kết quả đánh giá tại Hội đồng cấp Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Phòng Công tác Chính và Quản lý sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Ban cán sự lớp sinh viên và sinh viên hệ chính quy của Nhà trường về Dự thảo kết quả đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:
 
1. Dự thảo kết quả được công bố tại đây.
 
2. Thời hạn để sinh viên và các đơn vị phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018 chậm nhất là 16g00 ngày 09/11/2018.
 
Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức.
 
3. Sinh viên phản hồi ý kiến về cho cán bộ lớp, Khoa/ Viện quản lý sinh viên tổng hợp gửi về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên. 
 
4. Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Ban cán sự lớp và sinh viên kiểm tra kỹ lại kết quả đánh giá, phản hồi và cung cấp các minh chứng phù hợp về khoa/ viện quản lý sinh viên trước thời hạn để đảm bảo quyền lợi.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Khoa/ Viện QLSV;
- Phòng/ ban liên quan;
- Lớp SV;
- Lưu: CT-SV, VT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 211
Hôm nay: 1911
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21699171