Công bố kết quả điểm danh và đánh giá thu hoạch chính thức đối với sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 848  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v: Công bố kết quả điểm danh và đánh giá thu hoạch chính thức
đối với sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên”
Đầu khoá năm học 2018-2019
----------------
 
Căn cứ Thông báo số 810/TB-ĐHGTVT ngày 14/11/2018 của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (sau đây gọi tắt là P.CTSV) về việc công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch đối với sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Đầu khóa  năm học 2018-2019; Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học về kết quả đánh giá thu hoạch, P.CTSV thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:
 
1. Kết quả điểm danh chính thức đối với người học tham gia học tập được công bố theo Phụ lục 1 (tải tại đây).
 
2 Kết quả đánh giá chính thức thu hoạch đối với người học tham gia học tập được công bố theo Phụ lục 2 (tải tại đây).
 
3. Căn cứ vào kết quả đánh giá nói trên, Khoa/ Viện quản lý sinh viên theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 theo quy định của Nhà trường.
 
4. P.CTSV kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp thông báo kết quả này đến các ban cán sự các lớp và người học trong diện học tập.
 
Trân trọng./.  
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa/ viện quản lý SV (để p/h t/h);
- Sinh viên (để t/h);
- Lưu: CT-SV, VT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 315
Hôm nay: 2433
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21699693