Thông báo Đóng Bảo hiểm Y tế sinh viên đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 258  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v: Đóng Bảo hiểm Y tế sinh viên đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019
-----------------
 
Căn cứ công văn số 3546/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
 
Căn cứ thông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17/07/2018 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về mức đóng Bảo hiểm Y tế của học sinh, sinh viên năm học 2018-2019;
 
Căn cứ số lượng người học đã hoàn thành đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2018-2019,
 
Nhà trường thông báo đến toàn thể người học đang theo học hệ chính quy, chương trình đại trà (bao gồm cả hệ liên thông) về việc đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT) bắt buộc đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019 như sau:
 
1. Hình thức: Bắt buộc.
 
2. Mức phí: 306.495 đồng / 07 tháng.
 
Thời hạn sử dụng thẻ: từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/12/2019.
 
3. Thời hạn đóng tiền:
 
Từ ngày 07/5/2019 đến hết ngày 20/5/2019.
 
4. Phương thức đóng: Bằng chuyển khoản theo cá nhân.
 
Lưu ý:
 
- Chỉ chuyển riêng đúng số tiền đóng BHYT, không chuyển cùng học phí.
 
- Không chuyển tiền theo nhóm.
 
- Người học bắt buộc phải ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, tên lớp vào nội dung chuyển khoản qua số tài khoản: 110000126050 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh 7, thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
5. Trường hợp người học đã có thẻ BHYT:
 
Người học đã có thẻ BHYT được Nhà nước cấp thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng bãi ngang, vùng ven biển, người dân tộc, thân nhân của Sĩ quan quân đội nhân dân, Công an nhân dân, … thì không phải mua BHYT ở Trường. Tuy nhiên, người học phải nộp bản sao thẻ BHYT cho bộ phận Y tế của Nhà trường để kiểm tra và tổng hợp báo cáo.
 
6. Biện pháp triển khai và xử lý:
 
Nhà trường giao Phòng Tổ chức - Hành chính, Bộ phận Y tế Trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm triển khai việc đóng BHYT và thực hiện cấp thẻ BHYT cho người học theo quy định.
 
Nhà trường yêu cầu Khoa/ Viện quản lý sinh viên triển khai thông báo này đến cụ thể các lớp sinh viên, người học trong diện quản lý, đảm bảo việc người học nắm rõ thông tin và tham gia đầy đủ BHYT theo Luật đã quy định.
 
Nhà trường yêu cầu người học chưa tham gia BHYT năm học 2018-2019 nghiêm chỉnh chấp hành Luật BHYT và nội dung của thông báo.
 
Đây là đợt cuối cùng của năm học 2018-2019, kết thúc đợt thông báo này, Nhà trường sẽ khóa truy cập tài khoản nội bộ người học đồng thời xem xét xử lý theo Quy chế công tác sinh viên, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy định.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- P.TC-HC, bộ phận Y tế (để t/h);
- Các khoa/ viện quản lý SV (để p/h t/h);
- Sinh viên Trường (để t/h);
- Lưu: CT-SV, Y tế, VT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
(Đã ký)
PGS.TS. Đồng Văn Hướng
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 51
Hôm nay: 10975
Hôm qua: 10984
Tổng cộng: 24446776