Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
Số: 263  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v: Công bố kết quả điểm danh chính thức sinh viên tham gia
và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch “Sinh hoạt công dân - sinh viên”
Cuối khoá năm học 2018-2019
------------------
 
Thực hiện Thông báo số 99/TB-ĐHGTVT ngày 04/3/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019 và Thông báo số 129/TB-ĐHGTVT ngày 15/3/2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc Công bố kết quả đăng ký tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019;
 
Căn cứ kết quả phản hồi của người học về đánh giá dự thảo, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và sinh viên hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:
 
1. Không công nhận kết quả bài thu hoạch học tập đối với các trường hợp nêu trong Phụ lục 1 - Lỗi vi phạm thu hoạch (tải tại đây).
 
Bên cạnh đó, có 03 bài thu hoạch người học không ghi họ tên, mã số sinh viên nên Phòng Công tác sinh viên không đánh giá. Người học có nhu cầu kiểm tra lại 03 bài thu hoạch liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác sinh viên (phòng B.9, khu B, cơ sở chính) trong giờ hành chính để được xem xét.
 
2. Kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch việc tham gia học tập của người học được công bố theo Phụ lục 2 (tải tại đây).
 
3. Người học thuộc đối tượng sinh hoạt đã tham gia học tập nhưng chưa hoàn thành lệ phí, Nhà trường sẽ tiếp tục khóa tài khoản cá nhân cho đến khi người học hoàn thành lệ phí về Nhà trường.
 
Người học nộp lệ phí sinh hoạt tại Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác sinh viên (phòng B.9, khu B, cơ sở chính) trong giờ hành chính.
 
4. Người học có ý kiến về kết quả được công bố tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2, thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
- Kiểm tra kỹ lại các trường hợp được công bố trong Phụ lục 1.
 
- Gửi ý kiến phản hồi về Nhà trường thông qua Phòng Công tác sinh viên bằng  địa chỉ thư điện tử (email):
 
 
Nội dung thư người học phải trình bày đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, ý kiến trình bày cụ thể, các minh chứng gửi kèm bằng file mềm (nếu có).
 
- Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 22/5/2019.
 
Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.
 
5. Nhà trường đề nghị người học trong diện học tập lưu ý các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đảm bảo quyền lợi của cá nhân.
 
6. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp thông báo kết quả này đến các lớp và người học trong diện học tập.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa/ viện quản lý SV, sinh viên (để t/h);
- Lưu: CTSV, VT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 232
Hôm nay: 10117
Hôm qua: 19453
Tổng cộng: 26108716