Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 303  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v: Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia
 “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019
----------------
 
Thực hiện Thông báo số 99/TB-ĐHGTVT ngày 04/3/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019 và Thông báo số 263/TB-ĐHGTVT ngày 08/5/2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc Công bố kết quả điểm danh chính thức người học tham gia và dự thảo kết đánh giá thu hoạch “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019;
 
Căn cứ kết quả phản hồi của người học về đánh giá dự thảo, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và sinh viên hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:
 
1. Kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khóa năm học 2018-2019 được công bố tại Phụ lục 1 (tải tại đây).
 
2. Danh sách người học được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành và đã tham gia đợt học tập được công bố tại Phụ lục 2 (tải tại đây).
 
3. Người học được cấp giấy chứng nhận tại Phụ lục 2, bắt đầu nhận Giấy chứng nhận tại Phòng Công tác sinh viên (phòng A.007, khu A, cơ sở chính) trong giờ hành chính từ ngày 10/6 đến 16g30 ngày 28/6/2019.
 
Người học có thể nhận theo hình thức cá nhân, theo nhóm người học hoặc tập thể lớp. Người học đi nhận phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc các giấy tờ tùy thân khác để ký xác nhận vào danh sách.
 
4. Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý cập nhật kết quả đánh giá để có dữ liệu đánh giá kết quả rèn luyện của người học trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo quy định. Đồng thời Khoa/ Viện quản lý phối hợp với Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả này đến các lớp và người học trong diện học tập.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa/ viện quản lý SV, sinh viên (để t/h);
- Lưu: CTSV, VT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 310
Hôm nay: 11424
Hôm qua: 19453
Tổng cộng: 26110023