Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 386  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v: Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia
 “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019
--------------------
Thực hiện Thông báo số 173/TB-ĐHGTVT ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019;
 
Căn cứ Thông báo số 321/TB-ĐHGTVT ngày 27/5/2019 của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường về việc công bố dự thảo kết quả đánh giá người học tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Giữa khóa năm học 2018-2019;
 
Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học (12 ý kiến),
 
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:
 
1. Kết quả đánh giá chính thức người học hoàn thành đợt học tập được công bố trong danh sách tại Phụ lục 1 (tải tại đây).
 
2. Các khoa/ viện quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả nói trên để có căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo quy định.
 
3. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý phối hợp thông báo kết quả này đến các lớp và người học trong diện học tập.
 
Trân trọng./.  
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa/ viện quản lý, Người học (để t/h);
- Lưu: CTSV, VT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 177
Hôm nay: 10983
Hôm qua: 19453
Tổng cộng: 26109582