Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020